Nøkkeltall

Omsetning
MNOK

Omsetning

MNOK
6 627

EBITDA

MNOK
435

Eiendeler

MNOK
12 941

Ansatte

Inkl. deltid
4 500

O N Sunde ble etablert i 1988. Siden oppstarten har konsernet hatt en sterk vekst og samlet sett levert gode resultater.

Konsernet har vokst fra 28 ansatte og en omsetning på 70 millioner kroner i 1988, til omlag 4500 hel- og deltidsansatte og en omsetning på 6,6 milliarder kroner i 2020.

Virksomheten består i dag av cruise- og fergetransport, rederivirksomhet, produksjon av plastråstoff, detaljhandel innen sport og fritid, detaljhandel innen tekstil og mote - samt en mindre portefølje av eiendoms- og finansinvesteringer.

Resultat og fremtidsutsikter

Konsernet leverte et blandet år i 2020. Av våre forretningsområder presterte tre divisjoner godt, mens resultatet innenfor cruise- og fergetransport var sterkt preget av COVID-19 pandemien. I 2020 har selskapet Sport Holding AS hvor O.N.Sunde AS er 50% deleier, kjøpt deler av virksomheten til Gresvig og dannet Norge sin største aktør innenfor sport og fritid.

Styret forvente et sterkere resultat for 2021 sammenlignet med 2020.

Tall i MNOK Driftsinntekter EBITDA Driftsresultat (EBIT) Resultat før skatt Årsresultat Sum eiendeler Årsverk
2020 6 627 435 -440 -1 114 -863 12 941 2 450
2019 10 062 1 595 700 263 -809 14 917 3 400
2018 10 654 1 627 1 016 726 83 13 245 4 567
2017 13 472 1 617 970 545 445 12 926 4 342
2016 12 635 1 652 1 041 741 611 12 775 4 353


2018 er omarbeidet for enklere å kunne sammenlignes med 2019.

Tidligere datterselskap Gresvig Retail Group AS er restrukturert. Deler av virksomheten er kjøpt av Sport Holding AS hvor O.N.Sunde AS er deleier (50%). Virksomheten i Sport Holding AS er ikke konsolidert i konsernregnskapet.

Tall i MNOK Driftsinntekter EBITDA Driftsresultat (EBIT) Eiendeler Egenkapital Netto rentebærende gjeld Antall årsverk
Color Group 2 583 -47 -708 10 039 1 545 5 735 1 600
ONS Ship Finance 110 109 63 1 093 286 494
Sunpor Kunststoff1 2 364 203 99 1 272 424 503 185
Voice 1 645 334 97 1 699 350 116 650

Ureviderte konserntall, 2020. IFRS16 implementert fra 2019
1.Tallene er vist som selskapets bidrag til resultat i O.N. Sunde AS.