Nøkkeltall

Omsetning
MNOK

Omsetning

MNOK
10 062

EBITDA

MNOK
1 595

Eiendeler

MNOK
14 917

Ansatte

Inkl. deltid
5 500

O N Sunde ble etablert i 1988. Siden oppstarten har konsernet hatt en sterk vekst og samlet sett levert gode resultater.

Konsernet har vokst fra 28 ansatte og en omsetning på 70 millioner kroner i 1988, til omlag 5500 hel- og deltidsansatte og en omsetning på over 10 milliarder kroner i 2019.

Virksomheten består i dag av cruise- og fergetransport, rederivirksomhet, produksjon av plastråstoff, detaljhandel innen sport og fritid, detaljhandel innen tekstil og mote - samt en mindre portefølje av eiendoms- og finansinvesteringer.

Resultat og fremtidsutsikter

Konsernet leverte et blandet år i 2019. Av våre forretningsområder presterte tre divisjoner godt, mens resultatet innenfor sport var preget av en utfordrende konkurransesituasjon og pågående restruktureringskostnader. I 2020 har selskapet Sport Holding AS hvor O.N.Sunde AS er 50% deleier, kjøpt deler av virksomheten til Gresvig.

Konsernet er engasjert i virksomheter innen flere bransjer og geografiske områder som i ulik grad er sterkt preget av den pågående COVID-19 pandemien. Med bakgrunn i dette må styret forvente et svakere resultat for 2020 sammenlignet med 2019 knyttet til den videreførte virksomheten.

Tall i MNOK Driftsinntekter EBITDA Driftsresultat (EBIT) Resultat før skatt Årsresultat Sum eiendeler Årsverk
2019 10 062 1 595 700 263 -809 14 917 3 400
2018 10 654 1 627 1 016 726 83 13 245 4 567
2017 13 472 1 617 970 545 445 12 926 4 342
2016 12 635 1 652 1 041 741 611 12 775 4 353
2015 12 197 1 251 563 169 200 12 484 4 191
2014 11 683 1 053 307 -238 -175 12 774 4 182


2018 er omarbeidet for enklere å kunne sammenlignes med 2019.

Tidligere datterselskap Gresvig Retail Group AS er under avvikling. Deler av virksomheten er kjøpt av Sport Holding AS hvor O.N.Sunde AS er deleier (50%). Virksomheten i Sport Holding AS er ikke konsolidert i konsernregnskapet.

Tall i MNOK Driftsinntekter EBITDA Driftsresultat (EBIT) Eiendeler Egenkapital Netto rentebærende gjeld Antall årsverk
Color Group 5 320 1 105 509 10 005 1 978 5 153 2 460
ONS Ship Finance 121 121 74 1 100 356 463
Sunpor Kunststoff1 2 919 193 88 1 393 399 644 188
Voice 1 797 350 124 1 670 358 131 764

Ureviderte konserntall, 2019. IFRS16 implementert fra 2019
1.Tallene er vist som selskapets bidrag til resultat i O.N. Sunde AS.